โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ชื่อโครงการ โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
หน่วยงานรับผิดชอบ สถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม
ผู้รับผิดชอบ พันตำรวจเอก เกียรติณรงค์ เฉลิมสุข (ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม)
ปีงบประมาณ 2552

โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

1. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ทั้งผู้เสพ ผู้จำหน่าย และผู้ผลิตในปัจจุบัน ได้เพิ่มทวีความรุ่นแรงขึ้น โดยรัฐบาลได้มีมาตรการในการปราบปรามโดยประกาศสงคราม กับยาเสพติด ซึ่งการปราบปรามก็ได้ผลในระดับหนึ่ง แต่ยาเสพติดก็ยังได้แพร่ระบาดต่อไปอีก อย่างรวดเร็ว ตามสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนช่างนาค-สะพานยาว ยังมีเบาะแสการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดทุกชนิดเข้าไปแพร่ระบาดตามสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือกับประชาชน ทุกรูปแบบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไป สถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม จึงได้จัดทำ ? โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสติดชุมชนช่างนาค-สะพานยาว ? ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ
2.2 เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงโทษ และผลเสียของยาเสพติด
2.3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตนเองของสถานศึกษา โดยให้นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เป็นผู้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาและชุมชนของตนเอง
2.4 เพื่อแสวงหาความร่วมมือกับ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้หันมาร่วมรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิด แจ้งเบาะแส ผู้เสพ ผู้จำหน่าย ผู้ผลิต รวมทั้งอาชญากรรมต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
2.5 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ กับเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

3. เป้าหมายโครงการ
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 500 คน ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ ดังนี้
3.1 ข้าราชการตำรวจ คณะแม่บ้านและครอบครัวข้าราชการตำรวจ สน.บุปผาราม
3.2 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่
3.3 สถานศึกษาในพื้นที่

4. วิธีการดำเนินการ
4.1 ประสานงานสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ให้ความสนในและยินดีเข้าร่วมโครงการ
4.2 ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานสถานศึกษา ชุมชน จัดทำป้ายผ้ารณรงค์ สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4.3 จัดกิจกรรมบนเวที กล่าววัตถุประสงค์การดำเนินการ และมีขั้นตอนดำเนินการของพิธีเปิดโครงการ
4.4 กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเริ่มออกเดินตามเส้นทางที่กำหนด โดยถือป้ายผ้า ประชาสัมพันธ์ตามริ้วขบวน
4.5 ประสานสำนักงานเขตคลองสานจัดน้ำดื่มตามจุดต่างๆ ตามเส้นทางเดินรณรงค์

5. วันเวลาดำเนินการ
- ทุก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552

6. สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
- หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชนในพื้นที่

7. งบประมาณ
- รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน
- งบปกติของหน่วย

8. การประเมินผล
8.1 ให้ชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ ประเมินผลหลังดำเนินการเสร็จสิ้นภารกิจ
8.2 ให้รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ รายงานเสนอผลการปฏิบัติ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา หน่วยงาน และชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ ลดลง
9.2 เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงโทษและผลเสียของยาเสพติด
9.3 สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตนเอง ของสถานศึกษา หน่วยงานและชุมชนของตนเอง
9.4 เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้ความร่วมมือ ร่วมรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิด แจ้งเบาะแส ผู้เสพ ผู้จำหน่าย ผู้ผลิต รวมทั้งอาชญากรรมต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
9.5 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ กับเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

 โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด