โครงการปลูกต้นไม้

ชื่อโครงการ หนึ่งโรงพัก หนึ่งโรงเรียน สานสามัคคี ทำความดี ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อแม่
หน่วยงานรับผิดชอบ สถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม
ผู้รับผิดชอบโครงการ พันตำรวจเอก เกียรติณรงค์ เฉลิมสุข (ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม)
ปีงบประมาณ 2552

หนึ่งโรงพัก หนึ่งโรงเรียน สานสามัคคี ทำความดี ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อแม่
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการ หนึ่งโรงพัก หนึ่งโรงเรียน สานสามัคคี ทำความดี ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อแม่ โดยกำหนดให้ทุกสถานีตำรวจทั่วไปเทศปลูกต้นไม้ทั้งไม้ผล และไม้ดอกในพื้นที่วัด จำนวน 500 ต้น และในโรงเรียน หรือสถานศึกษา 500 ต้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งปลูกการดูแลรักษา

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล สถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม จึงได้จัดทำโครงการ หนึ่งโรงพัก หนึ่งโรงเรียน สานสามัคคี ทำความดี ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อแม่ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน
2.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการดูแลรักษาต้นไม้
2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ วัด สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป

3. เป้าหมายโครงการ
3.1 ดำเนินการปลูกต้นไม้ 500 ต้น ในสถานศึกษา และวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

4. งบประมาณ
จัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ 3,000 บาท
งบปกติภายในหน่วยงาน

5. การดำเนินงานตามโครงการ
5.1 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
- ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป
5.2 สถานที่ดำเนินการ
- สถานศึกษา และวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
5.3 แนวทางการดำเนินการ
5.3.1 ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจทราบถึงการดำเนินการตามโครงการ
5.3.2 แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลโครงการ
5.3.3 ประสานกับทางวัด และสถานศึกษาในพื้นที่แจ้งรายละเอียดโครงการให้ทราบและขอความร่วมมือจัดเตรียมพื้นที่หลุมปลูกตามจำนวนที่กำหนด
5.3.4 ประสานขอรับการสนับสนุนต้นกล้าไม้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.3.5 ดำเนินการปลูกต้นไม้ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2551 เวลา 14.00 น.
5.3.6 จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจรับผิดชอบดูแลรักษาต้นไม้ ที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง
5.3.7 รายงานผลการดูแลรักษาให้ บก.น. 8 ทราบ ทุกวันที่ 28 ของเดือน

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ คืนธรรมชาติให้สิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน
6.2 ประชาชนมีความเข้าใจในอาชีพตำรวจ ทำให้ประชาชนมองภาพลักษณ์องค์กรตำรวจในทางที่ดี
6.3 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจ กับวัดและสถานศึกษา
6.4 ข้าราชการตำรวจมีจิตใจที่ดีงาม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

หนึ่งโรงพัก หนึ่งโรงเรียน สานสามัคคี ทำความดี ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อแม่หนึ่งโรงพัก หนึ่งโรงเรียน สานสามัคคี ทำความดี ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อแม่หนึ่งโรงพัก หนึ่งโรงเรียน สานสามัคคี ทำความดี ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อแม่หนึ่งโรงพัก หนึ่งโรงเรียน สานสามัคคี ทำความดี ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อแม่หนึ่งโรงพัก หนึ่งโรงเรียน สานสามัคคี ทำความดี ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อแม่หนึ่งโรงพัก หนึ่งโรงเรียน สานสามัคคี ทำความดี ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อแม่