โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ชื่อโครงการ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ผู้รับผิดชอบโครงการ พันตำรวจเอก เกียรติณรงค์ เฉลิมสุข (สถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม)
ประจำปีงบประมาณ 2552

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจ

1. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทสำหรับข้าราชการตำรวจไว้ความตอนหนึ่งว่า …ผู้ที่จะเป็นตำรวจจำเป็นต้องฝึกฝนอบรมตนเองให้แข็งแกร่งเสมอ ทั้งในด้านความรู้ กำลัง และจิตใจพร้อมกับมีอุดมคติ มีความมั่นคงในความคิดอย่างสูง จึงจะสามารถปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพเต็มที่ได้… ขณะที่นโยบายรัฐบาลตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 - 2554 มุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคม และปัญญา ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี หลักการสำคัญของโครงการ คือ ต้องการเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาแก่ประชาชนผู้พบเห็นตำรวจ ที่มีบุคลิกภาพ และท่าทางที่องอาจ ผึ่งผาย สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และเป็นแนวทางแก่ผู้บังคับบัญชาในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติทางร่างกายเหมาะสมกับภารกิจที่จะมอบหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้ข้าราชการตำรวจต้องฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่งเสมอ โดยเฉพาะด้านกำลังเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อันเป็นปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นในการพัฒนาข้าราชการตำรวจในด้านอื่นๆ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม จึงได้จัดทำโครงการ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจมีร่างกายที่แข็งแรง มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาแก่ประชาชนผู้พบเห็นตำรวจที่มีบุคลิกภาพ และท่าทางที่องอาจ ผึ่งผาย สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
2.3 เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้บังคับบัญชาในการคัดเลือกบุคลากร ที่มีคุณสมบัติทางร่างกายเหมาะสมกับภารกิจที่จะมอบหมาย
2.4 เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาล และการสูญเสียบุคลากร
2.5 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจโดยรวม

3. วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ
3.1 กำลังพลที่ต้องทดสอบสมรรถภาพ่รางกาย แบ่งเป็น 2 ฝ่าย
(1) ฝ่ายปฏิบัติการ ได้แก่ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนทั้งชายและหญิง ตั้งแต่ระดับ รองผู้กำกับการลงมา
(2) ฝ่ายอำนวยการ ได้แก่ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ทั้งชายและหญิง ตั้งแต่ระดับ ผู้กำกับการลงมา
3.2 การดำเนินการ
(1) ในชั้นต้นให้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายฝ่ายปฏิบัติการ ให้เรียบร้อยเสียก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากข้าราชการตำรวจฝ่ายปฏิบัติการ ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งหลายทั้งปวง จึงจำเป็นต้องเร่งทดสอบให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ เมื่อดำเนินการเป็นระบบแล้ว จึงให้เริ่มทดสอบฝ่ายอำนวยการต่อไป
(2) กรณีข้าราชการตำรวจที่จะต้องทำการทดสอบได้รับอันตราย หรือป่วย หรือบาดเจ็บ หรือพิการ ไม่สามารถทดสอบได้ จะต้องมีความเห็นจากแพทย์ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทดสอบ เฉพาะในรายการที่ไม่สามารถทดสอบได้
3.3 รายการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามแบบผนวก ก.
(1) ท่าดันพื้น
(2) ท่าลุกนั่ง
(3) วิ่ง 2 กิโลเมตร
การทดสอบทั้ง 3 ท่า ดังกล่าวนี้ ถือเกณฑ์ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละท่า รวมทั้งพิจารณาจากเพศและวัยของผู้เข้ารับการทดสอบด้วย
3.4 หลักเกณฑ์และการดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
(1) เกณฑ์ที่ถือว่า ผ่าน การทดสอบของข้าราชการตำรวจทุกคน จะต้องทดสอบครบถ้วนทั้ง 3 ท่า ที่กำหนด และได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 55%
(2) ห้วงเวลาที่ทดสอบ กำหนดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน มกราคม และ กรกฎาคม ของทุกปี สำหรับข้าราชการตำรวจซึ่งลาป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ หรือเดินทางไปราชการ ให้เลื่อนการทดสอบหลังจากหายป่วย หรือเดินทางกลับจากราชการ
3.5 วิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สน.บุปผาราม เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(2) ผู้รับการทดสอบให้แต่งกายชุดกีฬา ตามความเหมาะสมทั้งชายและหญิง
(3) ให้ทดสอบตามรายการทดสอบตามลำดับ และภายในวันเดียวกัน ดังนี้ คือ ท่าดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง 2 กิโลเมตร สำหรับผู้รับการทดสอบเพศหญิง หรือผู้มีอายุเกินกว่า 45 ปี หรือผู้ที่แพทย์ตรวจแล้วเห็นสมควรให้ทดสอบด้วยท่าที่ปรับปรุงจากท่าดันพื้น ท่าลุกนั่ง และหรือ เดิน 3 กิโลเมตรแทน
3.6 การบันทึกและการรายงานผลการตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย
(1) ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ให้บันทึกเป็นรายบุคคล ตามแบบบันทึกผลการตรวจสอบ ตามผนวก ข.
(2) สารวัตรป้องกันปราบปราม รวบรวมรายงานสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ตามแบบรายงานสรุปผลการทดสอบ เสนอตามสายการบังคับบัญชา เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลกำลังพล หลังเสร็จสิ้นการทดสอบแล้วภายใน 30 วัน ตามผนวก ค.
3.7 การดำเนินการภายหลังทดสอบสมรรถภาพ
(1) ผู้ที่ขาดการทดสอบให้ถือว่าเป็นผู้ที่ทดสอบ ?ไม่ผ่าน? ซึ่งจะถูกดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในโครงการนี้ และจะต้องถูกพิจารณาโทษตามความเหมาะสมด้วย
(2) ผู้ที่ทดสอบแล้ว ไม่ผ่าน การทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในท่าใดท่าหนึ่ง หรือทั้ง 3 ท่า ติดต่อกัน 2 ครั้ง จะไม่ได้รับการพิจารณาความชอบ เลื่อนอัตราเงินเดือน 1 ขั้น ในปีงบประมาณนั้นๆ
(3) ผู้ที่ทดสอบแล้ว ไม่ผ่าน การทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในท่าใดท่าหนึ่ง หรือทั้ง 3 ท่า ติดต่อกัน 3 ครั้ง จะไม่ได้รับการพิจารณาความชอบ เลื่อนอัตราเงินเดือน ในปีงบประมาณนั้นๆ
(4) ผู้ที่ทดสอบแล้ว ไม่ผ่าน การทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในท่าใดท่าหนึ่ง หรือทั้ง 3 ท่า ติดต่อกัน 4 ครั้ง ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่าเป็นบุคคลผู้หย่อนสมรรถภาพหรือไม่
(5) ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายประจำปี ให้ผู้บังคับบัญชานำผลการทดสอบสมรรถภาพของข้าราชการตำรวจดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายด้วย

4. ระยะเวลาดำเนินการ
ทุก 3 เดือน? เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552

5. สถานที่ดำเนินการ
ชั้นดาดฟ้าห้างสรรพสินค้าคาร์ฟู สาขาถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

6. งบประมาณ

6.1 งบปกติของหน่วย
6.2 ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรการกุศลต่างๆ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ข้าราชการตำรวจมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 ข้าราชการตำรวจมีบุคลิกภาพ และท่าทางที่องอาจ ผึ่งผาย สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชนผู้พบเห็น
7.3 ผู้บังคับบัญชาได้ใช้รายงานสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพเป็นแนวทางในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติทางร่างกายเหมาะสมกับภารกิจที่จะมอบหมาย
7.4 ค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาล และการสูญเสียบุคลากร มีจำนวนลดลง
7.5 ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8. การติดตามและประเมินผล
สารวัตรป้องกันปราบปราม รวบรวมรายงานสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามแบบรายงานสรุปผลการทดสอบ เสนอผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม เพื่อรายงานตามสายการบังคับบัญชา ทราบต่อไป

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจ